Safari Riot Incubator


Safari Riot Incubator

ඔන්න ඊලගට එන්න තියෙන Incubator ගැන සම්පුර්න Video එකක් අද මම Youtube දැම්ම හැමපාරම දානවා වගේ. ඊලගට එන Incubator එක Cardboard theme ඒකට හදලා තියෙන්නේ.

සති කිහිපයකින් Video එකක් දාපු නැති නිසා Reach බැහැල 😔. මේ video එක බලලා යාලුවන්ටත් share කරන්න.

https://youtu.be/_qelMa8Iqcc

මේ Video ඒකට comment එකක් අනිවා දාන්න. අහබු විදිහට comment 2කට Data Card දෙනවා 😇.

╔═════ ༺ 💎 ༻ ════╗
🔰SL FF NEWS © - RAMIYA🔰
╚════❖•༺💎༻•❖═══╝

Post a Comment

Previous Post Next Post