Scorpio Topup II

Scorpio Topup II (Next Topup event)

කාලය : මැයි 9-15

🤍 අද රැ 9.30 එන Topup event එක.

100💎 = Pan Skin
300💎 = Bike Skin
500💎 = Facepaint

(මෙ Topup event එක එන්න සම්භාවිතාවය 90%)

❤️M1014 2.0 අලුත් Evo Gun එකේ Level ගැන ඔක්කොම විස්තර 👇🏻
https://youtu.be/dPkQltAwK18

══════════════════
    〄 SL FF NEWS ©
          𝙿𝙾𝚂𝚃𝙴𝙳 : 𝚁𝙰𝙼𝙸𝚈𝙰
══════════════════

Post a Comment

Previous Post Next Post